ค้นหาได้ที่นี่:

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554


ทำไมต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์

.....คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิมนุษย์  ทำให้มนษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัอสินใจ  แก้ปัญหา  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้  คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทรโนโลยี  และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?

...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

___________________________________________________________________________

...คุณธรรมจริยธรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
...ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
...ภาษาไทยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรอย่างไร
...จะออกแบบเนื้อหาสาระภาษาไทยให้สอดคล้องและกลมกลืนกับคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างไร
...อุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง
...วิธีการใช้/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นอย่างไร
...เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีอะไรบ้าง เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต ฯลฯ
...แสดงผลที่ได้จากเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างไร

___________________________________________________________________________

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
...1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
...2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
...3. เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลซึ่งผู้สอนสามารถทำได้ตลอดเวลา
...4. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
...5. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถและความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ
...6. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
...7. เพื่อนำเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นได้สูง
...8. เพื่อส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาววันเพ็ญ กสิโอฬาร
ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนถาวรานุกูล ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
Email  :  pentkp@gmail.com
http://thawaraweb.co.cc/


  • Log in  • สมัครบล็อกฟรี!